Klubben » Om Turngruppa » Forsikringsordning

Forsikringsordning

Hvordan melde fra om en skade

Nettbasert rapportering

For barn under 13 år gjelder Norges Idrettsforbunds kollektive forsikring for alle barn.

Skadeskjema fra Gjensidige: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/barneidrettsforsikring

Konkurranseutøvere under 13 år har i tillegg en utvidet forsikring.

For alle over 13 år – også de med trenerforsikring og konkurranseforsikring med utvidet dekning:

Fra 1/1 2017 har NGTF inngått samarbeide med Gjensidige forsikring.

https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsskade/meld-skade-uihs

Hva dekker forsikringen ikke?

  • Forsikringen er en ulykkesskadeforsikring, ikke en reiseforsikring.
  • Forsikringen dekker ikke reise, tyveri, ødelagte briller etc.
  • Forsikringen for klubber/grupper dekker ikke apparater og annet inventar i forhold til brann, vann, tyveri etc. Slik forsikring kan tegnes i Gjensidige eller et annet forsikringsselskap.

Idrettsforsikring for barn under 13 år

Medlemmer opp til den dagen de fyller 13 år er forsikret via Idrettsforsikring for barn (gjelder hele norsk idrett) – forsikringen er i Gjensidige (fra 2015). Les mer på Norges Idrettsforbunds sider:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

 

Idrettsforsikring for utøvere over 13 år

Fra og med det året du som medlem fyller 13 og til og med det året du fyller 75 er du forsikret via NGTFs kollektive ulykkesskadeforsikringen med idrettsvilkår (grunnforsikring). NGTF byttet 1.januar 2017 forsikringsselskap til Gjensidige.  Skader som har skjedd før 1.januar 2017 skal meldes til vårt tidligere forsikringsselskap Protector.

Tillitsvalgte, ledere, dommere og styremedlemmer er også dekket under møter, samt reise til og fra møter.

 

Utvidet forsikring konkurranseutøvere (konkurranselisens)

Alle som deltar i arrangement hvor det konkurreres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse konkurranselisens (utvidet forsikring for konkurranseutøvere) for å kunne delta.

Forsikringen gjelder under organisert trening, konkurranser og stevner i regi av forbund, kretser og klubber/grupper i NGTF.

Utøvere med konkurranselisens er dekket av en utvidet forsikring som bl.a. gir anledning til å få operasjon på privat klinikk for inntil kr. 40.000,- (egenandel kr. 1000,-).

Forsikringen gjelder skader oppstått både i og utenfor treningshall/bane, samt under reise til og fra denne.

Konkurranselisensen følger kalenderåret (01.01 – 31.12) og betales en gang pr. år. Husk at forsikringen gjelder gjennom hele året, ikke bare på konkurransedagen, det er derfor lurt å registrere tidlig på året.

I tillegg til å være en utvidet forsikring for konkurranseutøvere, dekker også konkurranselisensordningen kostnader til dommerhonorar. Videre er et evt. overskudd øremerket konkurranseaktivitet innen grenene våre.

Fra og med 1/1-2017 er prisene:

Kategori 1: Kr. 200;- for utøvere f.o.m. det året de fyller 9 t.o.m. det året de fyller 12 år
Kategori 2: Kr. 500;- for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år

Yngre utøvere eller utøvere som deltar på oppvisninger og SALTO konsepter trenger ikke løse konkurranselisens, men kan gjerne gjøre det for å nyte godt av den utvidede forsikringsdekningen som utøverne kommer innunder.

Kontroll av gyldig Konkurranselisens

Det blir kontroll av konkurranselisens ved utvalgte konkurranser. Arrangør får da beskjed fra NGTF om å sende liste over påmeldte senest 1 uke før konkurransen. Listen sjekkes og det sendes en oversikt tilbake over de som mangler konkurranselisens.

Arrangør informerer på trener-/lagledermøtet om hvem som mangler konkurranselisens, og gir beskjed om at de det gjelder ikke kan delta i konkurransen før dette er funnet i orden.

Utøvere som har betalt samme dag eller 1-2 dager i forkant av konkurransen bes fremvise kvittering for å strykes fra kontrollørens liste.

Trenerlisens og yrkesskadeforsikring

Alle trenere som er i et arbeidsforhold i en eller flere klubber tilknyttet NGTF, dvs. mottar lønn eller godtgjørelse, skal ha trenerlisensen i orden. Trenere med trenerlisens er dekket av yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring med idrettsvilkår, grunnforsikring og en utvidet forsikring.

Yrkesskadeforsikringen er pålagt etter Norsk lov for alle som er i et arbeidsforhold. Forsikringen dekker skade som trenere blir påført ved utførelsen av trenerjobben og sykdom som fører til dødsfall, uførhet eller invaliditet. I tillegg dekkes påførte og fremtidige merutgifter. Les mer om yrkesskadeforsikringen her P915 Personalforsikring av 1.1.2016 .

Den utvidede forsikringen gir bl.a mulighet for refusjon for utgifter til operasjon på privat klinikk for inntil kr. 40.000. (Egenandel kr. 1000,-).

Trenerlisensen er gyldig for et normalt trenerår, dvs. fra og med 1.september til og med 31.august året etter, og må aktivt fornyes hvert år. Det er klubben/laget som registrerer trenerlisensene og det er lurt å gjøre dette i forkant av høstsesongen. Kommer det til trenere i løpet av året kan disse registreres når de er aktuelle som trenere. Trenerlisensen er personlig, men faktura sendes klubben, som også har ansvar for å betale denne.

Trenerlisensen koster kr. 400,- pr trener.

Trenere med betalt lisens får redusert pris på trenerkurs i regi av NGTF.

 

Trenere som er i et arbeidsforhold i flere klubber

Yrkesskadeforsikringen følger et arbeidsforhold, derfor må en trener som er i et arbeidsforhold i mer enn en klubb tilknyttet NGTF, ha yrkesskadeforsikring i alle de aktuelle klubbene. Trenerlisensensens øvrige forsikringer følger derimot treneren. Dette betyr at en trener som er engasjert hos flere kun trenger full Trenerlisens i en av klubbene/lagene. De aktuelle klubbene/lagene må bli enige om hvem som registrerer med full trenerlisens.

De andre som kun skal betale yrkesskadeforsikring, må sende mail til gymogturn@gymogturn.no og be om faktura på dette.  Prisen er kr. 150,-

Eks.: Kari er trener i «Høye Gym og Turn» og «Dale Gym og Turn». Begge klubbene er ansvarlig for at hun har yrkesskadeforsikring i de timene hun jobber for dem. Hun skal ha en trenerlisens, med en yrkesskadeforsikring i tillegg. «Hovedklubben» melder Kari inn som trener og vil få faktura på den totale trenerlisensen.

Den andre klubben må sende mail:gymogturn@gymogturn.no.

 

 
Våre samarbeidspartnere