Stillingsinnstrukser

Styret MIF Turn

MIFs formål er å drive idrett organisert etter Norges idrettsforbund og olympiske- og paralympiske komité.

Det meste av arbeidet i MIF skjer på frivillig basis. Alle aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, felleskap, samhold, stolthet, god helse, respekt, inkluderende og ærlighet.

MIF skal være en aktiv del av lokalsamfunnet og være integrert- og bidra til utvikling av det samt å etablere og drive anlegg som kan være med å bidra til idrett og fysisk aktivitet her.

Med bakgrunn i dette formålet vil Turngruppa i MIF jobbe med og for at vi kan bidra med vår del.

Under har vi satt opp en detaljert beskrivelse på hvordan styret har delegert oppgaver for å kunne bidra på best mulig måte for tillitsvalgte, trenere, medlemmer og foreldre som er en del av turngruppa.

Styret i MIF Turn skal bestå av 6.

 • Leder velges for 2 år (*)
 • Nestleder velges for 2 år
 • Sekretær velges for 2 år (*)
 • Kasserer velges for 2 år
 • Styremedlem 1 (Medlemsansvarlig) 2 år (*)
 • Styremedlem 2 (Stevnekoordinator) 2 år

Verv merket med * stilles på valg samtidig

Dette fordeler seg slik:

Leder:

Leder innehar det formelle lederansvaret. Han/hun har det overordnede ansvaret for styrets generelle drift og økonomi. Leder skal være aktiv og ivareta kommunikasjon mellom styret, trenere samt andre medlemmer i gruppen. Han/hun skal være aktiv innenfor problemløsning som måtte komme opp slik at alles interesser ivaretas. Leder har også ansvar for at klubbens etiske retningslinjer etterleves og tilpasses ved behov.

Oppgaver:

 • Utarbeide saksliste til styremøter
 • Signere på samtlige bilag som inngår i gruppens ansvar.
 • Ansvarlig for trenerkontrakter og skal stille som megler i konflikter som måtte oppstå.
 • Leder plikter å stille som gruppens representant i MIF’s gruppeledermøter.
 • Delegere oppgaver ut til andre styremedlemmer ved behov.
 • Leder har ansvar for turnmailen og besvarelser på det som måtte komme inn her.
 • Administrere nøkler til turnhall.
 • Være delaktig i oppsett av aktivitetskalender for året.
 • Utarbeide budsjett sammen med kasserer som skal levers MIF Sentralt.

Nestleder:

Nestleder vervet kan kombineres med andre verv.

I leders fravær skal nestleder overta leders plikter og rettigheter

Oppgaver:

 • Se til at vasking blir gjort ihht lister som distribueres av lagledere
 • Fylle på papir/såpe samt annet ved behov
 • Utarbeide rutiner for vedlikehold av utstyr/ gjennomgang ved behov.
 • Ansvar for service på varmepumper og sørge for varme på vinterstid ved behov
 • Administrere dugnader på turnloftet ved behov.

Sekretær:

Sekretær sender innkalling til styremøter til samtlige styremedlemmer samt referater som sendes ut i etterkant av styremøte.

Andre oppgaver:

 • Påse at alle dokumenter lagres i Dropbox offentlig for MIF medlemmer.
 • Utarbeide dugnadslister sammen med medlemsansvarlig
 • Utarbeide året årsberetning sammen med leder og innhente nødvendig informasjon fra resten av gruppen ved behov.
 • Booke møterom via Inger Dyngeland på MIF huset

Kasserer:

Dette vervet kan også kombineres med andre oppgaver i styret.

Han/hun har som oppgave å informere styret om den økonomiske situasjonen ved hvert styremøte.

Informasjonen innhentes i forkant hos MIFS økonomiansvarlig. Kasserer skal også påse at regninger blir betalt og at andre utbetalinger blir gjort ihht avtalt tid. Dette gjøres i samarbeid med leders godkjenning.

Andre oppgaver:

 • Utarbeide budsjett sammen med leder.
 • Informere leder om eventuelle avvik som oppdages.
 • Utarbeide gode rutiner innad i gruppen vedrørende økonomiske spørsmål. Herunder utbetaling av godtgjørelse til trenere og andre utlegg som måtte oppstå i forbindelse med drift av turngruppen.
 • Ansvarlig for økonomimailen og for det som kommer inn dit, samt videreformidle dette ved behov.

Styremedlem 1- Medlemsansvarlig:

Medlemsansvarlig har hovedansvar for oppdatering av våre medlemsregistre ved innmelding og utmelding samt påmelding til partier. Han/hun har som ansvar og holde listene best mulig oppdatert med et korrekt antall medlemmer som mulig.

Andre oppgaver:

 • Sende ut faktura ved påmelding på partier, konkurranser og annet som skal faktureres ut til våre medlemmer.
 • Utarbeide oversikt ved påmelding til turnstever sammen med stevnekoordinator.
 • Jobbe tett opp mot leder ved behov
 • Rapportere til MIFs medlemsansvarlig ved fellesrapportering av medlemstall

Styremedlem 2- Stevne koordinator:

Han/henne har som hovedoppgave og administrere deltakelse på ulike stevner/oppvisninger og sørge for at lister ved påmelding er korrekte før de sendes til arrangør. Og at disse er oppdaterte i god tid før påmelding til arrangør.

Andre oppgaver:

 • Ha kontroll på lister og historikk vedrørende gymnastikkfestivalen og medaljer
 • Informasjon på nett, Facebook og mail vedrørende aktivitetskalender, generell informasjon om stevner og andre konkurranser.
 • Være kontaktperson mellom styret, medlemsansvarlig og lagledere for å sørge for en god informasjons flyt.
 • Han/hun skal være delaktig i utarbeidelse av aktivitetshjul sammen med leder og hovedtrener.

Andre viktige stillinger i MIF turn

Hovedtrener:

Han/hun har som ansvar sammen med styret og sørge for at vi får rekruttering av trenere samt å gi disse de kurser/godkjenning de må ha for å kunne inneha en treneroppgave. Han/hun har også hovedansvaret for at informasjonsflyten mellom trenere og styret er ivaretatt.

Andre oppgaver:

 • Informere styret ved eventuelle hendelser som krever mekling/samtaler.
 • Melde fra ved endringer som påvirker daglig drift av turngruppen og som krever at styret handler for å rette opp.
 • Nøkler utlevert til trenere skal leveres inn til styret ved endring av stilling.
 • Lage rutiner sammen med hall ansvarlig for vedlikehold av utstyr og andre reparasjoner ved behov.

Lagledere:

Lagledere er bindeleddet mellom trenere, foreldre og styret.

Han/hun skal ivareta en god informasjonsflyt og være til hjelp for trener når informasjon skal ut til foreldre i gruppen.

Andre oppgaver:

 • Jobbe sammen med medlems ansvarlig ved oppstart for å sørge for at alle melder seg inn på parti. (lister til opprop)
 • Jobbe sammen med medlemsansvarlig og stevne koordinator for å få så et korrekt som mulig antall ved påmelding.
 • Sette opp lister for vasking på turnloftet for sin gruppe og distribuere denne og oppdatere turnhall ansvarlig om det trengs.

WEB-ansvarlig:

Dette er pr i dag en stilling utenfor styret. Han/hun skal oppdatere gruppens side på hjemmesiden til MIF ihht retningslinjer gitt av styret i MIF Turn.

Turnhall-ansvarlig:

Denne stillingen kan kombineres med andre stillinger i styret.

Han/hun skal jobbe for at det er best mulig tilrettelagt på turnloftet i forhold til vedlikehold og innkjøp av nødvendige artikler til daglig drift av turnloftet.

Andre oppgaver:

 • Godt samarbeid mellom trenere vedrørende vedlikehold/utbedring av turn utstyr.
 • Ivareta MIFs ansvar i forhold til brannøvelse/ vedlikehold av varslingssystem.
 • Innkjøp av toalettpapir/tørkeruller/ vaskesåper etc.
 • Vedlikehold av varmepumper og eksterne varme vifter på vinterstid.
 
Våre samarbeidspartnere